Αλφάδια (73)

Μέτρα,χάρακες κλπ (81)

Παχύμετρα,μικρόμετρα κλπ (18)

Πολύμετρα κλπ (11)

Φίλερ, σπειρόμετρα (4)