Το κατάστημα fotinakis.store, με έδρα την Αναγνώστου Γογονή 138 στα Χανιά Κρήτης και τηλέφωνο 2821099048, που δημιούργησε το δικτυακό τόπο fotinakis.store, προσφέρουν τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του fotinakis.store μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 074141358000
ΑΦΜ: 081738066
ΕΔΡΑ: ΑΝ.ΓΟΓΟΝΗ 138
ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Υποχρεώσεις fotinakis.store

 1. Το fotinakis.store δεν φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι του χρήστη ή τρίτων για οποιαδήποτε τυχόν ζημία, άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική από τυχόν αδυναμία χρήσης του δικτύου, αδυναμία ή καθυστέρηση μεταφοράς δεδομένων ή πληροφοριών ή απορρέουσα από το περιεχόμενο ή την ποιότητα των δεδομένων ή πληροφοριών που διακινούνται μέσω του δικτύου του.
 2. Το fotinakis.store δεν ευθύνεται για την ποιότητα, την ακρίβεια και τη γνησιότητα των δεδομένων ή πληροφοριών που λαμβάνει ή αποστέλλει ο χρήστης μέσω του δικτύου του, καθώς και εν γένει για τη μη νόμιμη χρήση εκ μέρους του χρήστη των παρεχόμενων υπηρεσιών του. Το fotinakis.store δεν αναλαμβάνει ούτε φέρει ουδεμία ευθύνη και δεν αναμιγνύεται σε τυχόν διαφορές ή διενέξεις μεταξύ των χρηστών του.
 3. Το fotinakis.store αναλαμβάνει να ενημερώνει με ηλεκτρονικό τρόπο και ειδικότερα με ανακοίνωση στον δικτυακό τόπο (site) του fotinakis.store ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), το χρήστη το συντομότερο δυνατόν για οποιεσδήποτε αλλαγές ή εξελίξεις στο δίκτυό του ή τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες ή ακόμη και για ενδεχόμενες τεχνικές αλλαγές που υπαγορεύονται από λόγους καλύτερης και ασφαλέστερης λειτουργίας του δικτύου του και αποτελεσματικότερης χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του.
 4. Το fotinakis.store καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και λαμβάνει όλα τα προσήκοντα μέτρα για την συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία των παρεχόμενων από αυτήν υπηρεσιών, του δικτύου του και την απαιτούμενη σύνδεση αυτού με δίκτυα τρίτων, καθώς και την αποκατάσταση τυχόν βλαβών ή δυσλειτουργιών το συντομότερο δυνατόν. Το fotinakis.store δύναται να παρέχει επιπλέον διαφημιστική προβολή στο χρήστη του επ’ αμοιβή και με τους ειδικότερους όρους που θα ανακοινώνει στον δικτυακό του τόπο. Σε κάθε περίπτωση το fotinakis.store δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν ζημία ή βλάβη του χρήστη απορρέουσα από την αδυναμία χρήσης ή μη χρήση του δικτύου και των παρεχόμενων υπηρεσιών του fotinakis.store
 5. Το fotinakis.store οφείλει να τηρεί το απόρρητο των προσωπικών στοιχείων του χρήστη, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου υποχρεούται προς αποκάλυψή τους προς τις Διοικητικές ή Δικαστικές Αρχές στα πλαίσια νόμιμων διαδικασιών.
 6. Το fotinakis.store δεν έχει ουδεμία ευθύνη για την πληρότητα, την ακρίβεια, την ποιότητα των παρεχόμενων από αυτήν υπηρεσιών, καθώς και την καταλληλότητα τους για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένου σκοπού του χρήστη. Δεδομένου ότι το fotinakis.store δεν ελέγχει το περιεχόμενο των πληροφοριών και δεδομένων που διέρχονται του site του, δεν αναλαμβάνει και δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τη λήψη, διάδοση ή μεταφορά δεδομένων, μηνυμάτων ή πληροφοριών που παραβιάζουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ισχύουσα νομοθεσία.

Δικαιώματα του fotinakis.store

1. Το fotinakis.store διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τα παρεχόμενα ονόματα , όταν και εφόσον τούτο απαγορευτεί από σοβαρούς λόγους ασφάλειας του προσωπικού απορρήτου και των παρεχόμενων υπηρεσιών του site του. 

2. Το fotinakis.store δύναται να τροποποιεί τους όρους του παρόντος και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, με σχετική ειδοποίηση-ανακοίνωση στον δικτυακό τόπο (site) fotinakis.store προ επτά (7) ημερών.  

Υποχρεώσεις Χρήστη 

1. Ο χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι το δικαίωμά του χρήσης του site είναι μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο. 

2. Ο χρήστης υποχρεούται να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία περί τηλεπικοινωνιών και προστασίας δεδομένων.  

3. Απαγορεύεται στο χρήστη η εκ μέρους του χρήση του δικτύου του fotinakis.store και των παρεχόμενων υπηρεσιών του κατά τρόπο που αντίκειται στη χρηστά ήθη, τη δημόσια τάξη, την εθνική ή δημόσια ασφάλεια. Ειδικότερα, δεν επιτρέπεται στο χρήστη να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια, η οποία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ή να προκαλέσει βλάβη στο δίκτυο του fotinakis.store και την ασφάλειά του, στο λογισμικό του site  του fotinakis.store , καθώς επίσης δεν επιτρέπεται να αποκτά πρόσβαση σε κωδικούς ή υπολογιστές άλλων χρηστών. Ο χρήστης αναλαμβάνει να μην χρησιμοποιεί ή διακινεί πληροφορίες, προγράμματα, μηνύματα ή δεδομένα που θα μπορούσαν να δυσφημίσουν ή να προκαλέσουν άμεσα ή έμμεσα ζημία στο fotinakis.store 

4. Ο χρήστης υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις οδηγίες και τεχνικές παρατηρήσεις του fotinakis.store προκειμένου να καθίσταται ευχερής και αποτελεσματική η πρόσβαση και η χρήση του site. 

5. Ο χρήστης εγγυάται ότι τα στοιχεία και οι πληροφορίες που χορηγεί κατά την καταχώρησή του στο site του του fotinakis.store είναι πλήρη, αληθή και ακριβή και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει άμεσα το fotinakis.store για οποιαδήποτε αλλαγή αυτών (ενδεικτικά: διεύθυνση, εκπροσώπηση, έδρα). 

6. Ο χρήστης αποδέχεται την εκ μέρους του fotinakis.store καταχώριση των προσωπικών του στοιχείων και πληροφοριών που χορηγεί κατά την ένταξή του στο site για την τιμολόγηση και υποστήριξή του.  

7. Ο χρήστης γνωρίζει και αποδέχεται ότι κατά την χρήση των υπηρεσιών του fotinakis.store υπάρχει περίπτωση να γίνεται περιστασιακά προβολή banners διαφημιστικού περιεχομένου, καθώς επίσης και ότι είναι δυνατή η εμφάνιση διαφημιστικών πληροφοριών και κατά τη διάρκεια χρήσης της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της εκ μέρους του αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε τρίτους.  

8. Στην περίπτωση που ο χρήστης διαθέτει προσωπική σελίδα είτε τόπο (site) στο site του fotinakis.store, αναλαμβάνει να μην παραχωρεί ή διαθέτει αυτήν εν όλω ή εν μέρει, με ή χωρίς αντάλλαγμα σε τρίτους, καθώς επίσης να μην εκμεταλλεύεται αυτήν με σκοπό την εμπορική διαφήμιση και προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών τρίτων προσώπων.  

9. Απαγορεύεται απολύτως στον χρήστη η εκ μέρους του χρήση του site  του fotinakis.store κατά τρόπο που να αποσκοπεί στην παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβασή του σε υπολογιστικά συστήματα και δίκτυα τρίτων μερών. 

Αναστολή παρεχόμενων υπηρεσιών από το fotinakis.store

Το fotinakis.store διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του σε περίπτωση που συντρέξει ένας από τους ακόλουθους λόγους:

 • υποχρεωθεί να συμμορφωθεί με οδηγία, εντολή ή αίτημα Διοικητικής Αρχής. Στην περίπτωση αυτή η αναστολή θα είναι άμεση.
 • κριθεί απαραίτητη η εκ μέρους του συντήρηση ή αναβάθμιση του δικτύου του. Στην περίπτωση αυτή θα παρέχει στην χρήστη εύλογη προειδοποίηση σε ηλεκτρονική μορφή και ειδικότερα με ανακοίνωση στον δικτυακό τόπο (site) του fotinakis.store
 • σε περίπτωση που ο χρήστης διακινεί μέσω του site παράνομες πληροφορίες ή δεδομένα.
 • σε περίπτωση που ο χρήστης παραβιάζει ή παρεμποδίζει το fotinakis.store να παρέχει τις υπηρεσίες του σε τρίτους.
 • σε περίπτωση που ο χρήστης παραβιάζει τους όρους του παρόντος.

Διακοπή παρεχόμενων υπηρεσιών από το fotinakis.store

Το fotinakis.store διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών του και να διαγράψει τον χρήστη από το δίκτυό του σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι ο διαφημιζόμενος παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο τους παρόντες όρους και τις διατάξεις της ισχύουσα νομοθεσίας.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

1. Τα δεδομένα, οι πληροφορίες και τα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που εισάγει ο χρήστης στο site του fotinakis.store αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία. Ο χρήστης αναγνωρίζει και εγγυάται ότι τα δεδομένα, οι πληροφορίες, τα μηνύματα ή προγράμματα, που εισάγει στο δίκτυο του fotinakis.store δεν ανήκουν σε οποιονδήποτε τρίτο και δεν παραβιάζουν τυχόν υφιστάμενα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.  

2. Τα προγράμματα, το λογισμικό, οι πληροφορίες και τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν από το fotinakis.store στο site του αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία. Δεν επιτρέπεται στο χρήστη και σε οποιονδήποτε τρίτο να αναπαράγει, αντιγράφει, επεξεργάζεται, τροποποιεί ή χρησιμοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τα εν λόγω προγράμματα, λογισμικό , πληροφορίες ή δεδομένα, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του fotinakis.store. 

Γενικοί Όροι

Όλοι οι όροι του παρόντος θεωρούνται ουσιώδεις και περιέχουν την πλήρη συμφωνία των μερών.  

Ακυρότητα ή ακυρωσία όρου του παρόντος δεν επηρεάζει το κύρος των λοιπών όρων αυτού, που παραμένουν σε πλήρη ισχύ.  

Μη ενάσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπονται από το παρόν σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως παραίτηση από το δικαίωμα αυτό.  

Το παρόν διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με τη ελληνική νομοθεσία και για οποιαδήποτε διαφορά αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Χανίων.